מטבע:
 Search  חיפוש
חיפוש מתקדם

תקנוןמבוא


1. אנא קרא את תנאי תקנון זה בעיון רב. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין אתר דיירקט פי סי לכל דבר ועניין.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. אתר דיירקט פי סי, חנות מכירות מקוונת, בבעלותה של  אריאם טכנולוגיות המנהלת ומפעילה את אתר דיירקט פי סי (להלן האתר), מאפשר לגולשים באתר לרכוש שירותים/ מוצרים שונים המובאים למכירה באתר בצורה קלה נוחה ויעילה.

3. רכישת מוצר ו/או שירות (להלן גם: "המוצר") באמצעות האתר,  המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דיירקט פי סי ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. למען הסר ספק האתר אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים/שירותים המוצעים באתר. המוצרים/שירותים המוצעים למכירה בכל שיטות המכירה, מוצעים על ידי המוכרים ו/או נותני השירותים השונים ולא על ידי האתר. האתר מעמיד לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה. האחריות הבלעדית למכירת המוצרים/שירותים, טיב המוצרים, אספקתם, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים ו/או נותני השירותים ובאופן בלעדי. אין לראות באתר כמי שמוכר את המוצרים/שירותים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם.

6. כל שימוש בשירותים ובמוצרים - בכולם או בחלקם - הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ואם וככל שהוא מעוניין לעשות בהם שימוש כלשהו עליו לבדוק את טיבם ואיכותם.

7. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך  במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את האתר.

9. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

10. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר באינטרנט.

זכות השתתפות ברכישה

11. רשאי להשתתף ברכישה בן 18 ומעלה אשר קיימת ברשותו תעודת זהות, כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת  מחברות האשראי בישראל  ובעל, כתובת  דואר  אלקטרוני ברשת האינטרנט.

12. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.

13. לאתר הזכות לבטל את השתתפותך ברכישה באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם מסרת פרטים כוזבים, אם בצעת כל מעשה אשר יכול לפגוע באתר או כל צד שלישי כל שהם או אם בצעת מעשה לא חוקי כלשהו באתר, או אם כרטיס האשראי שברשותך הוגבל לשימוש או נחסם.

תהליך הרכישה

14. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמשת וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.

15. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות  כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. לאחר סיום המכירה. חיוב מבצע ההזמנה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

16. מעת לעתים ימכרו מוצרים/שירותים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

17. המוכרים המציעים את מוצריהם למכירה באתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין, רשאים המוכרים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתם, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל והמוכר ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.מימש האתר את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

18. בוטלה מכירה כאמור האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


אספקה ומשלוחים

19. הספקים ו/או נותני השירותים ידאגו לאספקת כל מוצר ו/או שירות הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

20. הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. אין לראות באתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

21. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. התקנון של כל גוף באמצעותו האתר או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מבצע פעולה.

22. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

23. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות,האתר  יהא פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם עיכובים באספקה.

24. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. במקרה כגון זה איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא תאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל רכישתו.

25. כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספה בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.
 
ביטול עסקה והחזרת מוצרים

26. האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי האתר יאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

28. עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח ובניכוי 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה לאתר עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

28. במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הספק, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין האתר מטפל בהובלת המוצרים המוחזרים לספק.

29. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
- במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
- במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
- כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה.

30. הלקוח רשאי לבטל רכישת שירות, אם טרם הוחל בנתינתו, וזאת תוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

31. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק ו/או נותן השירות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

32. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. האתר יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.אם יתברר לאתר ו/או לספקים כי הרוכש  עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

35. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

אחריות

36. האתר אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים/שירותים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

37. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.

38. האתר אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

39. האתר מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

40.  האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

41. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. כמו כן, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

42. נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

קניין רוחני

43. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

44. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותו  של האתר מראש ובכתב.

45. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של האתר מראש ובכתב.

46. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

סודיות ופרטיות

47. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר. האתר לא יעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לאתר את הפרטים האישיים, לא יוכל האתר לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.
 
48. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.

49. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיו באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

50. האתר שומר לעצמו הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך.

51. האתר לא יעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
- אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים.
- אם הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
- אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו;
- אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין האתר.

דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך- 17.11.2010 וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר וע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

סל קניות
הסל שלך ריק
הרשמה לחדשות

 
חיפוש:


Direct-pc.net 2010

אריאם טכנולוגיות 1999-2015©